Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası İçin Lütfen Linki Tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası İçin Lütfen Linki Tıklayınız.KESKİNKILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş. (“Bundan böyle iş bu metinde Şirket veya Keskinkılıç olarak ifade edilecektir.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz şirket faaliyetlerimizi yürütmek ve yasal görevlerimizi yerine getirmek amacıyla Keskinkılıç tarafından farklı kanallardan, mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında İş bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirketimizin veri sorumlusu,  Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş.’dir.

Bu aydınlatma metni, Keskinkılıç tarafından verilerinizin toplanması, işlenmesi, hangi amaçlarla, ne şekilde ve kimlerle paylaşılabileceği, aktarılması ve kişisel verileriniz üzerindeki yasal düzenleme ile getirilen haklarınızla ilgili olarak hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir.

Yazılı, sözlü ve günün teknolojik şartlarına göre (Web üzerinden, Mobil iletişim ve video kayıtları) değişik kanallardan toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4. Maddesinde belirtilen genel ilkelere bağlı kalınarak aynı kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Keskinkılıç tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir;

  • Keskinkılıç‘ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
  • Keskinkılıç’ın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
  • Keskinkılıç’ın insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi;
  • Keskinkılıç  bünyesinde bulunan fiziki alanların güvenliği,
  • Keskinkılıç’ın yasalarca ticari faaliyeti dışında verilen sorumluluklarının yerine getirilmesi, sosyal sorumluluk kapsamında yürütülen faaliyetlerin yerine getirilmesi,

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 8. ve  9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Keskinkılıç tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; bağlı ortaklıklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve şirket faaliyetlerinin sevk ve idaresi için  gerçek ve tüzel  kişilere aktarılabilmektedir:

  • Keskinkılıç’ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
  • Keskinkılıç’ın kısa ve uzun vadeli ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
  • Keskinkılıç’ın insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi;
  • Keskinkılıç ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
  • Keskinkılıç’ın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun  4. Maddesinde belirtilen genel ilkelere uyularak ,aynı kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında bu metnin 1. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte, KVKK’nın 7. Maddesine dayanılarak imha edilmekte ve aynı kanunun 8. Maddesine göre aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince; yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz KVK Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularınızı aynı tebliğde belirtilen kanallar ve usuller ile cevaplayacaktır. Şirketimize yapacağınız başvurular “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7. Maddesinde belirtildiği şekilde ücretlendirilecektir.

Veri Sorumlusu iletişim bilgilerimiz aşağıda belirtilmiştir.

WEB Adresi      : www.balkupu.com.tr

Adres               : İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. No:43 Kat:21 Ataşehir-İstanbul

KEP Adresi       : keskinkilic@hs01.kep.tr
Keskinkılıç
KESKİNKILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2014